Aman Muahidy ma darar dalnay ki sazish, bharat ka aik or payadah be naqab – Syed Ali Haider

Aman Muahidy ma darar dalnay ki sazish, bharat ka aik or payadah be naqab - Syed Ali Haider

Add comment